SEÇİM SENESİ KULÜPLERİ ÜZMEMEK LAZIM! - Bünyamin GEZER

SEÇİM SENESİ KULÜPLERİ ÜZMEMEK LAZIM!


Ço­ğu kez ya­zı­la­rım­da yaz­dım, te-le­viz­yon prog­ram­la­rın­da an­lat­tım. MHK'lar de­ği­şe­bi­lir ama zih­ni­yet de­ğiş­me­dik­çe Türk ha­kem­li­ği bir ye­re va­ra­maz, şa­mar oğ­la­nı­na dö­ner de­dim.

Ba­kın li­gin so­nu gel­di her­kes ba­ğı­rı­yor, ha­kem yö­ne­tim­le­rin­den dert ya­nı­yor. Ni­ye? Çün­kü ba­ğı­ran ka­za­nı­yor. Na­sıl mı? Ha­di ko­nu­yu bi­raz ör­nek­ler­le aça­lım. BŞ Er­zu­rums­por Baş­ka­nı Sa­lim Öz­ka­lın ha­kem ha­ta­la­rı ile il­gi­li MHK Baş­ka­nı Yu­suf Na­moğ­lu ile gö­rü­şü­yor, dert ya­nı­yor. Pe­ki ne olu­yor? Bu se­zon 3. Li­g’­de hiç Sü­per Lig Ha­ke­mi kul­lan­ma­yan MHK he­men o haf­ta BŞB Er­zu­rums­por Ku­lü­bü'nün Sa­kar­yas­por ile oy­na­dı­ğı ma­ça Mus­ta­fa Ay­dın'ı atı­yor! Hiç ol­maz­sa bir kaç haf­ta bek­le­yin baş­ka 3. Lig ta­kım­la­rı­na da Sü­per Lig Ha­ke­mi ve­rin  ata­ma nor­mal gö­zük­sün bel­li et­me­yin ama ner­de­ee! Bu se­zon se­çim se­ne­si. Ku­lüp­le­ri üz­me­mek la­zım. Sü­ley­man Abay bu ko­mi­te­nin Sü­per Lig'de maç yö­net­ti­re­ce­ği ha­kem­ler ara­sı­na al­dı­ğı bir isim. Ya­pı­lan ata­ma­lar onu gös­te­ri­yor­du, ta ki Ka­sım­pa­şa-Ba­şak­şe­hir ma­çı­nı yö­ne­te­ne ka­dar. Bu se­zon he­men he­men ço­ğu maç­ta ya­pı­lan ha­kem ha­ta­la­rı­nı oda yap­tı. Ma­çı kö­tü yö­net­ti. Baş­ka ha­kem­le­re ya­pıl­ma­yan ona ya­pıl­dı. K.Pa­şa ağır bas­tı bir­de ku­lü­be des­tek ve­ren bü­yük ga­ze­te­ler­den bi­ri olun­ca haf­ta­lar son­ra gö­zü­nü PTT 1.Lig­de ye­ni aç­tı. Ne de­miş­tim bu se­zon se­çim se­ne­si. Ku­lüp­le­ri üz­me­mek la­zım.

TFF Trab­zons­por'dan ümi­di­ni kes­miş. Za­ten İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu her fır­sat­ta fe­de­ras­yo­na sal­lı­yor eleş­ti­ri­yor, oy ver­me­ye­ce­ği bel­li. MHK ne ya­pı­yor? Trab­zon-Si­vas ma­çı­nı önem­li ha­kem ha­ta­la­rı ile bi­ti­ren Me­te KAL­KA­VAN'ı  3 gün son­ra  lig­de oy­na­nan Ge.Bir­li­ği-Es­ki­şe­hir ma­çı­na atı­yor. Gü­ya ha­ke­mi­ni ko­ru­yor! Mak­sat ha­ke­mi ko­ru­mak mı, yok­sa De­mi­rö­ren'e şi­rin gö­zük­mek mi? Ma­lum se­çim se­ne­si  De­mi­rö­ren se­çi­lir­se MHK'nın ye­ri­ni sağ­lam­laş­tır­ma­sı la­zım. Öz­gür Yan­ka­ya MHK'nın göz­de­si. Bu se­zon ki bü­yük ta­kım maç­la­rın­da gös­ter­di­ği üs­tün per­for­man­sı (!) ne­de­niy­le hem es­ki­nin hem de ye­ni ko­mi­te­nin can si­mi­di. Hiç ce­za­ya gir­me­di, hiç din­len­di­ril­me­di. Önem­li ha­ta­sı hiç gö­zük­me­di! Göz­lem­ci not­la­rı da za­ten sü­per­di! Ne­re­ye ka­dar? Çar­şam­ba gü­nü Aziz Yıl­dı­rım'ın Öz­gür'ün yö­ne­ti­mi­ni be­ğen­me­di­ği­ni, bir da­ha maç­la­rı­na gel­me­me­si­ni ve ha­ta­nın ce­za­sız kal­ma­ma­sı­nı, 8.2 ile yük­sek not ve­ril­di­ği­ni söy­le­ye­ne ka­dar. Ba­kın bu haf­ta maç ala­ma­mış. MHK her za­man yap­tı­ğı gi­bi ada­let­li dav­ran­mış! Ma­lum se­çim se­ne­si ve Yıl­dı­rım'ı do­la­yı­sı ile Fe­ne­r’­i üz­me­mek la­zım.

Evet, K.Pa­şa ma­çın­da Sü­ley­man Abay'ın 8.1 al­dı­ğı­nı bi­lip haf­ta­lar bo­yu bek­le­til­di­ği­ni bi­lir­sek Öz­gür'ün no­tu­nun 8.2 ol­ma­sı­nın faz­la önem­li ol­ma­dı­ğı­nı, ba­ğı­ra­nın ka­zan­dı­ğı­nı, da­ha ön­ce­ki ya­zı­la­rım­da da fe­de­ras­yon nez­din­de gü­cü olan ta­kım­la­rın is­te­me­dik­le­ri ha­kem­le­rin o ta­kım­la­rın maç­la­rı­na çı­ka­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­miş­tim. Şim­di bu ör­nek­le­ri bi­len ha­kem­den, adil ol­ma­yan MHK ,adi­la­ne yö­ne­tim bek­li­yor. Ha­kem­ler de her şe­yin far­kın­da. Bo­şu­na de­mi­yo­rum zih­ni­yet de­ği­şi­mi la­zım di­ye. İş­te gör­dü­nüz spe­si­fik bir kaç ör­nek­le Türk ha­kem­li­ği­ni yö­ne­ten­le­rin tu­tum ve dav­ra­nış­la­rı­nı özet­le­dim. Gü­cün kar­şı­sın­da ise na­sıl dik du­ra­bil­dik­le­ri­ni gös­ter­dim! Son söz mü? Biz bu fil­mi da­ha ço­oo­ok sey­re­de­riz.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Haz
23May

LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ!

14May

KİM ART NİYETLİ!

08May

NEDEN BIRAKTIM?

29Nis