HAFTANIN ARDINDAN! - Bünyamin GEZER

HAFTANIN ARDINDAN!


BA­LI­KE­SİRS­POR-G.BİR­Lİ­Ğİ: TOL­GA ÖZ­KAL­FA

Mü­sa­ba­ka­da si­yah be­yaz di­ye­bi­le­ce­ği­miz önem­li so­nu­ca te­sir eden önem­li bir ha­ta­sı yok an­cak çok faz­la dü­dük çal­ma­sı, oyu­nun tem­po ka­zan­ma­sı­nı ön­le­di. Bu tu­tu­mu oyu­nu za­man za­man ger­gin­leş­tir­di.

MER­SİN İY-KA­RA­BÜKS­POR: HA­LİS ÖZ­KAH­YA

Mer­sin le­hi­ne ver­di­ği pe­nal­tı doğ­ru. Pe­nal­tı bek­len­ti­le­ri­ne de­vam ka­rar­la­rı ver­me­si de doğ­ru.  Ufak te­fek ha­ta­la­rı var­dı Ve­ling­ton'un yap­tı­ğı sert ha­re­ke­te en­di­rek ser­best vu­ruş ver­me­si gi­bi. Hal­bu­ki bu po­zis­yon­da sa­rı kart ve di­rekt ser­best vu­ruş ver­me­si ge­re­kir­di. Önem­li po­zis­yon­lar­da ha­ta yap­ma­dan ba­şa­rı­lı bir mü­sa­ba­ka yö­net­ti.

BA­ŞAK­ŞE­HİR-GA­Zİ­AN­TEPS­POR: HA­KAN CEY­LAN

Yu­suf Na­moğ­lu Ko­mi­te­si ilk de­fa Sü­per Lig'de maç yö­net­tir­di­ği kad­ro­nun dı­şın­da bir isim ola­rak mü­sa­ba­ka­ya çık­tı. Ba­şa­rı­lı bir yö­ne­tim ser­gi­le­di. Ye­dik­le­ri gol­de Ga­zi­an­teps­por­lu oyun­cu­la­rın el di­ye iti­raz­la­rı­na al­dan­ma­dı gol ka­ra­rı ve­re­rek doğ­ru ola­nı yap­tı.

KA­SIM­PA­ŞA-TRAB­ZONS­POR: CÜ­NEYT ÇA­KIR

Maç­tan son­ra Şo­ta'nın he­de­fi ol­du. Car­do­zo'yu gol ye­dik­le­ri fri­kik ön­ce­si uyar­dı di­ye. Cü­neyt UE­FA se­mi­ne­rin­de bu tip ha­re­ket­le­re mü­sa­de et­me­yin ta­li­ma­tı­nı uy­gu­la­dı. Car­do­zo'dan sıç­ra­ma­ma­sı­nı el kol ha­re­ke­ti ya­pıp ka­le­ci­yi şa­şırt­ma­ma­sı­nı is­te­di, of­sayt­tan çık­ma­sı­nı de­ğil. Maç­ta­ki tek ve bü­yük ha­ta­sı Al­pars­lan'ın ra­ki­bi­ne yap­tı­ğı net kır­mı­zı kart­lık ha­re­ke­ti çö­ze­me­me­siy­di.

BUR­SAS­POR-Rİ­ZES­POR: İL­KER COŞ­KUN

Ma­çın ba­şın­da Ser­dar Aziz'in Kwe­uke'ye bir ha­re­ke­ti var kır­mı­zı di­yen­ler ol­du ol­maz. Ne­den mi? Ser­dar po­zis­yon da di­rek aya­ğı bas­mı­yor on­dan. Yük­se­li­yor dü­şer­ken ka­sıt­lı ol­ma­dan şan­sız bir bi­çim­de ra­ki­bi­nin aya­ğı­na ta­ba­nı ge­li­yor kar­ta ge­rek yok. Pe­nal­tı ve kır­mı­za kart da doğ­ru. Vol­kan'a  bir de­ğil iki ke­re ya­pı­lan pe­nal­tı­lık ha­re­ket var ve­ril­se bel­ki de Bur­sas­por bu maç­tan ga­lip ay­rı­la­cak­tı. Çün­kü du­rum 1-0 ve Bur­sas­por ga­lip du­rum­day­dı.

Sİ­VASS­POR-GA­LA­TA­SA­RAY: HÜ­SE­YİN GÖ­ÇEK

Se­zo­nun ken­di­si açı­sın­dan en iyi maç­la­rın­dan bi­ri­ni yö­net­ti. Gör­dü­ğü­nü çal­ma­ya ça­lış­tı. Ha­ta var mıy­dı el­bet­te var­dı. Si­vass­por'un go­lü ön­ce­si ve­ri­len fa­ul ka­ra­rın­da yar­dım­cı ha­ke­mi Or­kun Ak­taş'ın kur­ba­nı ol­du. Mus­le­ra'ya gös­ter­di­ği sa­rı kart­ta ben­ce ge­cik­ti. Oyun­cu­nun 5.ha­ke­mi­ne yap­tı­ğı iti­raz­lar­da gös­ter­me­si ge­re­kir­di.

K.ER­Cİ­YES-KON­YAS­POR: FI­RAT AY­DI­NUS

Pe­nal­tı­lar doğ­ru hem yar­dım­cı ha­ke­mi Ser­kan Ok hem ila­ve ha­kem Mu­rat Öz­can ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de bu po­zis­yon­lar­da yar­dım­cı ol­du­lar Fı­rat'a. Maç 3-0 bit­miş Kon­ya ha­kem­den ya­kı­nı­yor pek de hak­sız de­ğil­ler. Du­rum 0-0 he­nüz. Kon­yas­por­lu Ma­ri­ca ce­za sa­ha­sı için­de ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ra­ki­bi onu dü­şü­rü­yor. Net pe­nal­tı ve ba­riz gol şan­sın­dan oyun­cu­nun atıl­ma­sı la­zım. Pe­nal­tı gol olur ol­maz ama Er­ci­yes ma­çı yak­la­şık 80 da­ki­ka 10 ki­şi ile oy­na­ya­cak­tı.

FE­NER­BAH­ÇE-AK­Hİ­SAR: ÖZ­GÜR YAN­KA­YA

MHK maç ve­re­ce­ğim di­ye Öz­gür'ü yıp­ra­tı­yor ka­mu­oyu­nun gö­zün­den dü­şü­rü­yor far­kın­da de­ğil. Yi­ne tar­tı­şı­lan bir şe­kil­de ma­çı bi­tir­di. Maç­ta ve­ri­len ve­ril­me­yen kart­lar­da ha­ta var ama bir po­zis­yon var ki çok net avan­taj ku­ra­lı­nı iş­let­me­liy­di Fe­ner­bah­çe­li Show ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak­tı. Ha­di onu ya­pa­ma­dın fa­ul çal­dık­tan son­ra sa­rı kar­tı bu­lu­nan Cus­to­di­o'yu Meh­met To­pal'a yap­tı­ğı kon­trol­süz ha­re­ket­ten do­la­yı ikin­ci ha­re­ket­ten ih­raç et­me­liy­di.

ES­Kİ­ŞE­HİRS­POR-BE­ŞİK­TAŞ: ALİ PA­LA­BI­YIK

Ali ma­ça iyi kon­san­tre ol­muş gö­zük­tü. Çok koş­tu po­zis­yon­la­ra ya­kın ol­du. Gör­dü­ğü­nü o da çal­ma­ya ça­lış­tı. La­kin ko­lay sa­rı kart gös­ter­me alış­kan­lı­ğı bu maç­ta da var­dı. Ke­rim ve Tol­gay'a gös­ter­di­ği kart­lar hiç uy­ma­dı. Mus­ta­fa Yum­lu'nun ka­fa­ya çı­kar­ken So­sa'nın üze­ri­ne çık­ma­sı­na pe­nal­tı ka­ra­rı ve­re­me­me­si ise ken­di­si­ne ya­kış­ma­dı.

YAKIŞTI MI BAŞKAN?

Ku­lüp­ler ma­lum ye­nil­di­ği za­man oy­na­dı­ğı kö­tü fut­bol, ata­ma­dı­ğı gol­ler, yan­lış oyun­cu ter­cih­le­ri­ne bak­maz he­men ha­kem ka­rar­la­rı­na ver­yan­sın eder­ler. Alı­şıl­mış bir du­rum biz­ler için ama bir ha­ke­me yok ma­ça sar­hoş çık­tı yok eli­me vur­du de­mek de ne­yin ne­si Ba­lı­ke­sirs­por Baş­ka­nı Sa­yın Tu­na Ak­türk? Ça­mur at izi kal­sın mı di­yor­sun? Yok­sa ba­şa­rı­sız gi­den tab­lo­yu bi­ri­le­ri­ne fa­tu­ra et­me­ye mi ça­lı­şı­yor­sun? Ha­kem Tol­ga Öz­kal­fa'nın yö­ne­ti­mi­ni eleş­ti­re­bi­lir­sin ama al­kol­lü çık­tı di­ye­mez­sin!  Bu­na hak­kın var mı? İn­san­la­rı le­ke­le­me­ye ka­mu­oyun­da iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ça­lış­ma­na an­lam ver­mek müm­kün de­ğil. Tol­ga Ba­lı­ke­sir'den de­ğil Ma­ni­sa'dan bi­le al­kol ra­po­ru al­dı ama ha­len be­nim ha­nım, Tol­ga ma­ça sar­hoş mu çık­mış di­ye ba­na so­ru­yor. Bu yap­tı­ğın ayıp de­ğil mi?  Şim­di ben de sa­na hiç hak­kım ol­ma­dan trans­fer­den ne­ma­la­nı­yor de­sem ne ya­pa­cak­sın? Tek tek ya­pı­lan trans­fer­le­ri öde­nen pa­ra­la­rı­mı açık­la­ya­cak­sın. Üzü­le­rek ver­dim bu ör­ne­ği ama ne de­miş ata­la­rı­mız" Ken­di­ne ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­di­ğin bir şe­yi baş­ka­sı­na yap­ma"

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Haz
23May

LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ!

14May

KİM ART NİYETLİ!

08May

NEDEN BIRAKTIM?

29Nis