DERBİ TATİL EDİLMELİYDİ DESENİZE! - Bünyamin GEZER

DERBİ TATİL EDİLMELİYDİ DESENİZE!


Bu haf­ta Fe­ner­bah­çe-Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si oy­nan­dı. Maç­ta ya­şa­nan ha­kem ka­rar­la­rın­da de­ği­lim. Za­ten o ko­nu­lar­la il­gi­li hem ka­mu­oyu­nun hem de be­nim gö­rüş­le­ri­mi bi­li­yor­su­nuz. Her za­man şu yo­rum­da bu­lun­dum, ül­ke­miz­de ha­kem ka­rar­la­rı doğ­ru üze­rin­den de­ğil de, ha­ke­min is­mi­ne, se­vi­lip se­vil­me­me­si­ne, rey­tin­ge ve ku­lü­bün is­mi­ne gö­re ya­pı­lı­yor, tar­tı­şı­lı­yor, yo­rum­la­nı­yor. Ha­kem hak­kın­da al­gı bu yo­rum­la­ra gö­re olu­şu­yor. Ba­kın maç oy­na­nır­ken Ba­hat­tin Du­ran'ın ka­fa­sı­na ma­de­ni pa­ra ge­li­yor sar­sı­lı­yor, diz­le­ri­nin üze­ri­ne çö­kü­yor ken­di­si­ni kon­trol edi­yor, ka­na­ma var mı di­ye ba­kı­yor ka­na­ma yok, iyi ol­du­ğu­nu his­se­di­yor ve mü­sa­ba­ka­ya de­vam edi­yor. Bir ki­şi bi­le mü­sa­ba­ka ta­til edil­me­liy­di yo­ru­mun­da bu­lun­mu­yor.

Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Trab­zon-Si­vas, Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı ma­çı oy­nan­dı. Üç oyun­cu de­ğiş­tir­miş Si­vass­por'un ka­le­ci­si Er­tuğ­rul ta­raf­tar­lar­dan ge­len bir ci­sim­le ka­fa­sı ka­nı­yor yer­de ka­lı­yor te­da­vi edi­li­yor, ha­ke­me “İ­yi­yim de­vam ede­bi­li­ri­m” di­yor. Te­da­vi­den son­ra mü­sa­ba­ka­ya de­vam edi­li­yor, ta­mam­la­nı­yor. Ba­kı­yo­rum yi­ne bir ki­şi­den bi­le ne bir ses, ne de mü­sa­ba­ka ta­til edil­me­liy­di di­yen yok.

Ge­le­lim ha­fı­za­lar­da yer eden ta­til edil­me­liy­di di­ye al­gı oluş­tu­ru­lan ha­len önü­me ko­nu­lup ni­ye ta­til et­me­din di­ye so­ru­lan be­nim meş­hur Fe­ner­bah­çe-Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­na. Maç baş­la­ma­mış ha­kem­ler ola­rak ısın­ma­day­ken he­nüz maç­la il­gi­li bir ka­rar bi­le ver­me­miş­ken yar­dım­cı ha­ke­mim Ta­rık On­gun'a bir ci­sim ge­li­yor ka­fa­sı ka­nı­yor te­da­vi edi­li­yor, “Ho­cam, ben iyi­yim ma­ça çı­ka­bi­li­ri­m” di­yor. Ben­de ma­çı oy­na­tı­yo­rum  vay sen mi­sin oy­na­tan? Oy­nan­ma­sı doğ­ru di­yen­le­rin se­si cı­lız ka­lı­yor, maç ta­til edil­me­li di­yen­le­rin se­si gür çı­kı­yor. MHK de­ve ku­şu gi­bi ka­fa­sı­nı ku­ma so­ku­yor açık­la­ma yap­ma ge­re­ği bi­le duy­mu­yor. Ola­nı bi­te­ni sey­ret­me­ye da­lı­yor,  ha­ke­mi­ni, doğ­ru yap­tı­ğı­nı bil­di­ği hal­de ko­ru­mu­yor, sa­hip çık­mı­yor. Çün­kü o dö­ne­min kud­ret­li TFF Ge­nel Sek­re­te­ri Ah­met Gü­ve­ner mü­sa­ade et­mi­yor. Ah­met Gü­ve­ner'in han­gi ta­kım ta­raf­ta­rı ol­du­ğu­nu bil­me­ye­ni­niz yok her­hal­de.

Al­lah doğ­ru­nun yar­dım­cı­sı hep ona inan­dım. Yaz­ma şan­sım var da si­zin­le pay­la­şa­bi­li­yor, gö­rüş­le­ri­mi açık­la­ya­bi­li­yo­rum. Gör­dü­nüz he­men he­men üç ben­zer ola­ya ka­mu­oyu­nun ba­kış açı­sı­nı.  En ma­su­mu, be­nim mü­sa­ba­kam­da ola­nı çün­kü maç için­de de­ğil ma­çın ön­ce­sin­de ya­şan­dı­ğın­dan do­la­yı.

Ha­di bi­raz da­ha aça­yım ha­kem­le­re ve­ri­len ta­li­mat­la­rın tu­tar­sız­lı­ğı­nı ya­za­yım. Fut­bo­lun as­li un­sur­la­rı kim? Ha­kem­ler, fut­bol­cu­lar, tek­nik adam­lar. Mü­sa­ba­ka için­de ha­ke­me ci­sim gel­di ka­fa­sı ka­na­dı mü­sa­ba­ka ta­til, ka­na­ma­dı ta­til de­ğil! Pe­ki yu­ka­rı­da Er­tuğ­rul ola­yın­da an­lat­tı­ğım gi­bi mü­sa­ba­ka içe­ri­sin­de oyun­cu­ya ay­nı şey ol­du ma­ça de­vam! Fut­bol­cu as­li un­sur de­ğil mi?  Ha­ke­min ka­fa­sı­na ma­de­ni pa­ra at­tın ka­na­dı ta­til, ka­fa­sı­na su do­lu pet şi­şe at­tın, ka­na­ma­dı ta­til de­ğil. Dün­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de böy­le ta­li­mat ve­ril­di­ği­ni bil­se­ler Ugan­da'da bi­le gü­ler­ler. Ga­ri­ban Bün­ya­min Ge­zer'e fark­lı, Cü­neyt Ça­kır'a, Me­te Kal­ka­van'a fark­lı yo­rum yap­tı­ğın za­man si­ze ha­di ora­dan der­ler. TFF'nin   Fut­bol Mü­sa­ba­ka Ta­li­ma­tı Mad­de 19 -Gü­ven­lik Ne­de­niy­le Mü­sa­ba­ka­la­rın Ta­mam­la­na­ma­ma­sı Mad­de­si­ni bu­ra­da ya­zıp uzat­ma­ya­ca­ğım. Di­le­yen TFF'nin res­mi si­te­si­ni aç­sın bak­sın. La­kin ta­til ko­nu­sun­da ha­kem­le­rin dik­kat et­me­si ge­re­ken te­mel pren­si­bi ya­za­rak ko­nu­yu bağ­la­ya­yım. “E­şit, adil ve fut­bol oy­na­ma­ya mü­sa­it şart­lar var­sa mü­sa­ba­ka­ya de­vam edi­lir eğer yok­sa mü­sa­ba­ka ta­til edi­lir.”

TA­KİP­TE­SİN EY MHK!

Zan­ne­dil­me­sin MHK'nın ic­ra­at­la­rı­nı ta­kip et­mi­yo­rum ha­kem ha­kem, isim isim bak­mı­yo­rum. Ba­zı ha­kem­ler Na­moğ­lu ko­mi­te­si gel­dik­ten son­ra ma­ça bo­ğu­lur­ken, ba­zı­la­rı ise ha­kem­li­ği unu­tur ha­le ge­ti­ril­di. Bel­ki Ser­dar ba­na kı­za­cak ni­ye adı­mı kul­lan­dın ya­zın­da di­ye si­tem­de bu­lu­na­cak. Ge­ne de pay­la­şa­ca­ğım hak­sız­lı­ğı, ada­let­siz­li­ği onun üze­rin­den ya­za­ca­ğım. Kim­den bah­se­di­yo­rum? 2013 yı­lı Dün­ya Plaj Fut­bol tur­nu­va­sı Fi­nal ma­çı ha­ke­mi Ser­dar Ak­çer'den. Bir dün­ya ha­ke­min­den, Cü­neyt Ça­kır gi­bi göğ­sü­mü­zü ka­bar­tan sa­yı­sız Ulus­la­ra­ra­sı Or­ga­ni­zas­yon­da gö­rev alan isim­ler­den bi­ri­si. Ken­di­si ay­rı­ca FI­FA eği­tim­ci­si. Bu ka­dar tit­ri olan kar­de­şi­mi­ze ül­ke­miz­de bu­lun­du­ğu Üst Klas­man Yar­dım­cı ha­kem kad­ro­sun­da MHK se­bep­siz ay­da bir  maç ve­ri­yor o ka­dar. O da ya 2 Lig ya da önem­siz bir ku­pa ma­çı. Se­bep­siz di­yo­rum araş­tır­dım ne al­dı­ğı dü­şük not var ne de MHK'ya bir say­gı­sız­lı­ğı. Tıp­kı maç bek­le­yen, iyi not­lar al­dı­ğı hal­de gö­rev bek­le­yen di­ğer ha­kem­ler gi­bi. Tıp­kı ho­cam bir sı­kın­tı mı var de­nip ce­vap ala­ma­yan­la­ra ya­pıl­dı­ğı gi­bi.  De­tay­lı bir şe­kil­de ya­pı­lan ata­ma­la­rı iler­le­yen haf­ta­lar­da da ya­za­ca­ğım ama Ül­ke­mi­zi de­ğil Av­ru­pa'da dün­ya­da ba­şa­rıy­la tem­sil eden Ser­dar Ak­çer'e ya­pı­lan ne­re­dey­se zul­mü, kö­şem­de za­man za­man ha­tır­la­ta­ca­ğım.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Haz
23May

LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ!

14May

KİM ART NİYETLİ!

08May

NEDEN BIRAKTIM?

29Nis