Sen Bizim Takıma Gel!

Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­dan son­ra Tür­ki­ye tem­sil hak­la­rı­nı elin­de bu­lun­du­ran Do­ğan Er­can'la bir­lik­te İs­tan­bul'da ka­lan Türk asıl­lı İs­veç­li fut­bol­cu için ilk te­mas Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kım ta­ra­fın­dan ku­rul­du.

PAYLAŞ
Spor Maraton -

Ga­la­ta­sa­ray, Sa­lih Dur­sun ar­tı pa­ra kar­şı­lı­ğı Jimmy Durmaz’ı trans­fer et­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Genç­ler­bir­li­ği Baş­ka­nı İl­han Cav­cav’a konuyla ilgili olarak bil­gi ve­ril­di. İlhan Cav­cav, 1 yıl­lık da­ha söz­leş­me­si olan Jimmy Durmaz için “Ke­sin­lik­le ta­kas ol­maz. 5 mil­yon eu­ro is­ti­yo­ruz” şeklinde konuştu.

Fe­ner’den ge­niş lis­te!
Uzun sü­re­dir Jimmy’yi is­te­yen Fe­ner­bah­çe de ara­ya gir­di. Ser­dar Ke­si­mal, Stoch, Yo­bo, Hol­men ya da Kra­sic’ten bi­ri­nin kar­şı­lı­ğın­da ta­kas öne­ri­sin­de bu­lun­du. An­cak Cav­cav’ın ce­va­bı yi­ne net­ti: 5 mil­yon eu­ro. İs­veç Mil­li Ta­kı­mı’nda da oy­na­yan Jimmy, yer­li sta­tü­sü­ne sa­hip. Sol ka­nat ağır­lık­lı ama her iki ka­nat­ta da gö­rev ya­pa­bi­li­yor. Bu ne­den­le Fe­ner­bah­çe, bir-iki gün içe­ri­sin­de Genç­ler­bir­li­ği’ni ik­na et­mek için bi­re­bir gö­rüş­me­le­re baş­la­ya­cak.

Ka­sım­pa­şa na­kit ve­ri­yor
Bu pa­ra­yı ver­me­yi ka­bul eden ku­lüp ise Ka­sım­pa­şa ol­du. La­ci­vert- Be­yaz­lı­ların Jimmy Dur­maz’ı al­mak için 5 mil­yon eu­ro­yu ver­me­ye ra­zı ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Genç­ler­bir­li­ği’yle söz­leş­me­si 1 yıl da­ha de­vam eden genç fut­bol­cu, ku­lü­bün­den ay­rıl­ma­sı du­ru­mun­da bü­yük ta­kım­lar­dan birine git­me­yi ar­zu edi­yor.

Jimmy’den Bu­ra­k’a: "Bi­zim ta­kım da­ha iyi sen gel!"
Ga­la­ta­sa­ray ma­çı son­ra­sı İs­tan­bul’da 2 gün ge­çi­ren Jimmy Dur­maz, bir me­kan­da Bu­rak Yıl­maz’la kar­şı­laş­tı. Bu­rak, Jimmy’ye “Çok iyi­sin sen bi­zim ta­kı­ma gel” şek­lin­de bir es­pi­ri yap­tı, genç fut­bol­cuy­sa ay­nı şe­kil­de ce­vap ver­di. “Bi­zim ta­kım da­ha iyi, sen bi­zim ta­kı­ma gel.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN