Cimbom, Satış İçin İlk Hamleyi Yaptı!

Galatasaray Kulübü kulüp televizyonu, internet sitesi, uygulamalar ve sosyal medya hesaplarının satışı için ihale açıyor.

PAYLAŞ
Spor Maraton -

Kulüpten konu hakkında yapılan açıklama şöyle;

GALATASARAY’IN SAHİBİ OLDUĞU MOBİL UYGULAMA, İNTERNET SİTELERİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARI, RADYO VE TELEVİZYON OLMAK ÜZERE 5 ADET MECRANIN REKLAM ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SATIMININ SAĞLANMASI VE GELİR GETİRİCİ UYGULAMALAR YAPILMASI İŞLERİNİN DAVET VE PAZARLIK USULÜ İLE BELİRLENMESİNE DAİR TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Galatasaray İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. MOBİL UYGULAMA, İNTERNET SİTELERİ (GALATASARAY.ORG/GALATASARAY.COM), SOSYAL MEDYA HESAPLARI (TWİTTER, FACEBOOK, İNSTAGRAM, YOUTUBE VE PİNTEREST), RADYO (GSRADYO) VE TELEVİZYON (GSTV) OLMAK ÜZERE 5 ADET MECRANIN (“MECRA”) reklam alanlarının işletiminin ve satımının sağlanması ve gelir getirici uygulamalar yapılması işlerinin kendisine en uygun teklifli iletecek firma sahibine vermek ve aşağıda belirtilen koşullarda sözleşme imza etmek amacıyla işbu şartnameyi düzenlemiştir.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Galatasaray İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. işbu şartname doğrultusunda ihale konusu işi verip vermemekte, sözleşme yapıp yapmamakta, sözleşme şartlarını değiştirmekte serbesttir. 

Katılımcılar bu sebeple her hangi bir talep ve hak iddiasında bulunamazlar.  

 A-TARAFLAR

Bu teklif verme şartnamesinde taraflar: Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Galatasaray İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.  “Galatasaray”, teklif veren / sözleşme yapılan gerçek veya tüzel kişi  “Şirket” olarak anılacaktır.

B-İŞİN NİTELİĞİ VE KONUSU

Galatasaray’ın yukarıda belirlenen mecralardaki reklam alanlarının işletiminin ve satımının sağlanması ve gelir getirici uygulamalar yapılması işlerinin aşağıda belirlenen koşullarda Şirket tarafından sağlanmasıdır.

C- ŞARTNAME KONUSU PLATFORMLAR VE İÇERİK BİLGİLERİ

 1.  Internette ve Digitürk platformunda şuan için 75. Kanalda yayın yapan GS TV.
 2. Galatasaray Radyosu
 3. www.galatasaray.orgwww.galatasaray.com  
 4. Sosyal Medya Hesapları (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Pinterest)
 5. Mobil Uygulama

D- İŞİN SÜRESİ

Sözleşme imza tarihinden itibaren min. 3(üç) yıllık süre için geçerli olacaktır.  

E. MİNİMUM BEDEL, GELİR PAYLAŞIMI VE TEMİNAT

Şirket, ihale kapsamında aşağıda belirlenen yıllık minimum garanti bedelden az olmamak şartıyla tekliflerini Galatasaray’a iletecektir. İlgili bedelin ikinci yılın sonundan itiabren her bir sözleşme yılı sonunda en az %15 oranında artırılması taahhüt edilmelidir.  İlgili bedele KDV dahildir. Aşağıda belirtilen mali yükümlülükleri ihtiva etmeyen teklifler reddedilecektir.

İlk Yıl İçin Yıllık Minimum Garanti Bedel Tutarı (MGB)   :      2.000.000 - TL (İki milyon Türk Lirası)

İkinci Yıl İçin Yıllık Minimum Garanti Bedel Tutarı (MGB)   :      3.000.000- TL (Üçmilyon Türk Lirası)

Gelir Paylaşımı: Şirket’in minimum garanti taahhüdüne ek olarak reklam satışlarından da Galatasaray’a bir gelir payı taahhüdü vermesi gerekmektedir.  

Teklif verecek şirketler ayrıca Sözleşme süresi boyunca geçerli olacak şekilde 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası tutarındaki kesin teminatı Galatasaray’a vermekle yükümlüdür.

Teklif verecek şirketler içerik, tasarım, altyapı onayları Galatasaray tarafından verilecek şekilde galatasaray.org adresini yeniden yazılmasını ve yayına alınmasını, GSTV’nin 12 ay içerisinde HD yayına geçirilmesini, mobil uygulamalarda geliştirme yapılmasını ve bir Radyo kanalı kurmayı da kabul eder.

F. TEKLİF ZAMANI

Teklifi sunacak Şirketler, tekliflerini en geç 29 Şubat 2016 tarihine kadar Türk Telekom Arena Stadı, Seyrantepe adresinde bulunan Galatasaray’a yazılı olarak vermeleri gerekmektedir.

Teklif veren, vereceği tebligata sarih adresinden yazılı olarak veya telefon, elektronik posta ile davet edilecektir. 

Teklif sonucunda Galatasaray tarafından yapılan değerlendirme sonucunda teklifi sözleşme imzalamaya değer görülen taraf ile işbu şartname ile bahsedilen hakların detayları, kullanım hak ve yükümlülükleri ile diğer tüm konuları ihtiva eden bir sözleşme,  Şirket ile Galatasaray arasında imzalanacak ve nihai detaylar belirlenecektir.

G. KATILMA ŞARTLARI

1.  T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

5. İmza sirküleri vermek.

6. 5.000 TL şartname ücretini Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin

 Denizbank TL 3580-100840-353
TR51 0013 4000 0001 0084 0000 85 no’lu ıban hesabına yatırmış olmak.

7. Teklif sunacak şirketler, geçici teminat olarak 50.000 TL’ yi  Galatasaray’ın 6. maddede belirtilen banka hesabına nakit olarak yatırmalıdır. Geçici teminat yatırılmamış olan teklif/teklifler  değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekilfleri kabul edilmeyenlerin geçici teminatları işletmecinin belirlenmesinden sonra iki iş günü içerisinde  geri verilecektir.

8. İşbu şartname kabul edildiğine dair söz konusu şartname dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına koymak.

9. İşbu şartnameyi okuduğunu anladığını ve talep edilen hizmeti talep edilen standartlarda verebileceğini beyan ve taahhüt eden, asgari muhammen bedelin üzerinde ödemeyi kabul edebileceğini beyan ve taahhüdü havi mektup (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır).

H - HUKUK HÜKÜMLERİ VE İHTİLAFLAR

 1. Şirketin vermiş olduğu adrese yapılacak her türlü tebligat postaya verildiği günü takip eden yedi (7) nci günde kendisine yapılmış sayılır. Tebligatların ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden Galatasaray mesul tutulamaz. Adres değişikliğinin on (10) gün içinde Galatasaray’a bildirilmesi zorunludur.
 2. Deprem, sel ve benzeri doğal afetler ile harp halleri mücbir sebep sayılır.
 3. Mücbir sebepler oluşmadan ve yargı kararı bulunmadan şartlar aynen uygulanır. Süre uzatımı verilemez.
 4. İhale sonrası imzalanacak sözleşme süresi sonunda hakların tasarruf hakkı herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın tekrar Galatasaray’a geçer.
 5. Bu şartnamenin uygulanmasından dolayı doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan mahkemeleri yetkilidir.
 6. Bu şartnamedeki şartların her biri Şirket tarafından bizzat okunarak ve kabul edilerek imzalanmıştır. 

           Ek: Galatasaray SK Sosyal Medya Analiz Raporu (İhale dosyasını alanlarla gizlilik sözleşmesi yapılarak paylaşılacaktır)

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN