Bize Mert Günok'u Önerdiler!

Konyaspor Başkan Yardımcısı Güven Öten, Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı istediklerini ancak 'Size Mert Günok'u kiralayalım' yanıtı aldıklarını söyledi

PAYLAŞ
Spor Maraton -

Son 2 yıl­dır Kay­se­ris­por'da ki­ra­lık ola­rak oy­na­yan ve gös­ter­di­ği per­for­mans­la her­ke­sin be­ğe­ne­si­ni ka­za­nan Er­tuğ­rul Taş­kı­ran se­zo­nun bi­ti­miy­le Fe­ner­bah­çe'ye ge­ri dön­müş­tü. Genç el­di­ve­nin dö­nü­şü de Ka­nar­ya'da ye­ni se­zon­da  Vol­kan De­mi­rel'in ar­dın­dan ikin­ci ka­le­ci­nin kim ola­ca­ğı so­ru­su­nu ak­la ge­tir­miş­ti.

Teklif ilk görüşmede

So­ru­nun ya­nı­tı­nın ne ola­ca­ğı bi­lin­mez an­cak ko­nuy­la il­gi­li Kon­yas­por'dan il­ginç açık­la­ma­lar gel­di. Bir sü­re­dir Er­tuğ­rul ile ya­kın­dan il­gi­le­nen Ye­şil Be­yaz­lı­la­rın baş­kan yar­dım­cı­sı Gü­ven Öten, "Fe­ner­bah­çe'ye Er­tuğrul için tek­li­fi­mi­zi yap­tık ama on­lar bi­ze ilk gö­rüşy­me­miz­de Mert Gü­nok'u ki­ra­la­ma­yı öner­di­ler" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Kon­yas­por ola­rak Er­tuğ­rul ko­nu­sun­da­ki ıs­rar­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Öten "Biz Er­tuğ­rul'u dü­şü­nü­yo­ruz. Eğer ver­mez­ler­se B plan­ı­mız var. Ga­la­ta­sa­ray'dan ay­rı­lan Ay­kut Er­çe­tin de lis­te­miz­de" di­ye ko­nuş­tu. 

2017’de serbestler

Kon­yas­por cep­he­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­la­ra gö­re Fe­ner­bah­çe ikin­ci ka­le­ci ter­ci­hini şu an Er­tuğ­rul Taş­kı­ran'dan yap­mış gi­bi gö­zü­kü­yor. İki ka­le­ci­nin de 2017 yı­lı­na ka­dar Fe­ner­bah­çe ile söz­leş­me­si var.

2009-10 se­zo­nun­dan bu ya­na Fe­ner­bah­çe'de top­lam 34 maç­ta gö­rev alan Gü­nok ile ge­çen se­zon bir ara İn­gi­liz de­vi Manc­hes­ter Uni­ted da il­gi­len­miş­ti. Er­tuğ­rul Taş­kı­ran ise ge­çen se­zon Kay­se­ris­por for­ma­sıy­la 15 res­mi maç­ta gö­rev yap­mış­tı. 

Fenerbahçe’nin Kocaelispor’dan alt yapısına transfer ettiği Mert?Günok, Sarı-Lacivertli takımda 2008-09 sezonunda profesyonelliğe adım attı. Kanarya’da 2010-11 ve 2013-14 olmak üzere 2 kez Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN